làithean-saora baidhc slèibhe

Cruthaich do làithean-saora - fuirich cho fada 's a tha thu ag iarraidh 's dèan an stoidhle baidhc slèibhe as fheàrr leat!

A dh'aindheoin cho fad 's a dh'fhuiricheas tu, bidh trailab gad chuideachadh 's d' ùine a chù gu feum cho fad 's a tha thu sa Ghearasdan. Tha comhairle againn air slighean, uidheamachd agus rudan eile a bharrachd air baidhcadh slèibhe.

 

Tha ar làithean-saora freagarrach airson eòlaichean, luchd-tòiseachaidh agus caraidean nach eil airson a bhith san diollaid. Leig fios thugainn airson stiùireadh fhaighinn.

Dè cho fad 's a dh'fhuiricheas tu?

dirty weekend

deireadh-seachdainean fada

Deireadh-seachdain Dihaoine - Diluain. Làithean eile rim faighinn cuideachd.

dirty stopout

tron sheachdain

Diluain gu Dihaoine. Làithean eile rim faighinn cuideachd.

dirty laundry

seachdain 's nas fhaide

Didomhnich - Didomhnich no cola-deug. 'S urrainn dhuinn seachdain, deireadh, sheachdain no làithean eile a chur air dòigh gus turas air leth a thoirt dhut.

 

Dè am blas a th' agad?

dirty hankie

làithean-saora thar-duthcha

Slighean air leth singilte, coillteach 's slighean air an fhasaich dìreach air ar starsaich.

dirty scoundrel

sìos far na slighe

Monadh Nibheis, dachaigh slighean-sios Bhreatainn. Tha tòrr shlighean eile faisg air làimh.

dirty dancing

teicnigeach, leuman 's trials

Feuch an t-slighe 4X ùr 's pàircean baidhc faisg oirre.

dirty dozen

12 slighean 's 7 làithean

Làithean-saora dàna, 12 slighean thairis air na 7 làithean-saora!

dirty cows

campaichean boireannaich

Fàg na balaich aig an taigh - cuir seachad d' ùine air slighean ionadail le cuid de na rudan as fheàrr nar beatha.

 

A' lorg tuilleadh?

skills camps

campaichean sgilein

Ann an compàirteachas le fear profaiseanta Alasdair MacIlleininn 's MTB Ride Guide, gabh pàirt sna campaichean seo 's piseach a thoirt air do chuid sgilean.